Tiráž

Gemeindeverwaltung Olbersdorf
Oberer Viebig 2a
02785 Olbersdorf
gemeindeamt@olbersdorf.de 

Oprávn??ný zástupce a odpov??dná osoba podle Státní dohody o mediálních službách: Pan A. Förster

Nápad/ztvárn??ní/realizace:
Speck, Obst & Gemüse Werbeagentur GmbH
Tannenstr. 2
01099 Dresden
www.spog.com

Vyloučení odpov??dnosti
Auto??i v žádném p??ípad?? neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorům, které se vztahují na škody materiálního nebo myšlenkového charakteru, jež byly způsobeny použitím nebo nepoužitím zde nabízených informací resp. použitím chybných a neúplných informací, se zásadn?? vylučují, pokud na stran?? autorů není průkazné zám??rné zavin??ní nebo zavin??ní z hrubé nedbalosti.

GPS trasy
Das-outdoor-land.de a auto??i neručí za správnost údajů, protože se situace na místech může zm??nit následkem vyšší moci (nap??. stržený most, ???) nebo jiných zvláštních okolností. V takovém p??ípad?? musí dotčená osoba náležit?? jednat na vlastní odpov??dnost. Používání tras popsaných na webu das-outdoor-land.de je na vlastní nebezpečí a může být spojeno s b??žnými riziky, která se p??i pobytu v p??írod?? vždy vyskytují. Za škody jakéhokoli druhu vzniklé nehodami nebo jinými obtížemi neručíme, protože odpov??dnost za výb??r trasy, nalezení trasy v terénu, zhodnocení osobní schopnosti výkonu a zkušenosti, jakož i nebezpečí p??i realizaci trasy v terénu leží na každém aktivním a sportovci samotném. Všechny záruky jsou vyloučeny.

Odkazy a linky
U p??ímých i nep??ímých odkazů na cizí internetové stránky (linky), které leží mimo rozsah odpov??dnosti autora, vstupuje povinnost záruky v platnost výhradn?? v tom p??ípad??, kdy autor zná obsah, z??eteln?? se od n??j nedistancoval a bylo pro n??j technicky možné a proveditelné zabránit jeho používání v p??ípad?? protiprávních obsahů. Autor tímto prohlašuje, že v dob?? uvedení odkazu byly p??íslušné webové stránky bez nelegálních obsahů. Autor nemá v žádném p??ípad?? vliv na aktuální a budoucí tvorbu a na obsahy odkazovaných/p??ipojených stránek. Proto se tímto distancuje od všech obsahů všech odkazovaných/p??ipojených stránek a za žádných okolností je nepovažuje za vlastní. Toto zjišt??ní platí pro všechny v rámci vlastního linku na internetovou nabídku a odkazů, jakož i cizích p??ísp??vků v knize návšt??v, diskuzních fórech a mailing listech z??ízených autorem. Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvlášt?? za škody, které vzniknou následkem používání nebo nepoužívání nabízených informací takového druhu, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou je odkázáno, ne ten, který p??es linky na p??íslušná uve??ejn??ní pouze odkazuje.

Autorské právo
Autorské právo na zve??ejn??né, samotnými autory vytvo??ené objekty zůstává pouze u autorů stránek. Rozši??ování nebo používání takových grafik a textů v jiných elektronických nebo tišt??ných publikacích není bez souhlasu autorů povoleno.

Gipfelstürmen inklusive
01.11.2010
01.11.2011
Die Sonnebergbaude in Waltersdorf gehört zu den schönsten Gebirgsbauden in der Oberlausitz. Vor allem für Wanderer; ob mit der Familie, als Gruppe, Paar oder Alleinreisender: Alle Gäste erhalten ein individuelles Angebot für einen unvergessliches Urlaubserlebnis im Naturpark Zittauer Gebirge.
6-Tages-Angebot:
269,00 ???
01.11.2011
01.11.2011
Urlaub im Töpferpark Der Töpferpark - Apart Hotel Garni: abseits vom Verkehr und mit einem unverbauten Blick auf herrliches Grün und die Berge, befindet sich am Fu??e des Zittauer Gebirges die Ferienanlage. Die modernen und sehr komfortablen Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind ein idealer Ausgangspunkt, um im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien auf Erkundungstour zu gehen.
3-Tages-Angebot für 2 Personen
149,00 ???
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden