MTB trasa: Panenská Hůrka (Frauenberg) a Dlouhá hora (Langer Berg)

Tato trasa startuje na hraničním p??echodu pro p??ší v Hartau (Hartava). Povede t?? vedlejšími ulicemi podél Nisy proti proudu. Nejd??íve dojedeš do místa Bílý Kostel nad Nisou (Wei??kirchen). Hned za železničním mostem začíná asi 80 m p??evýšení sm??rem na Panenskou Hůrku (Frauenberg). Místo se malebn?? skrývá v oblasti Dlouhé hory a teprve se pomalu znovu probouzí ze spánku Šípkové Růženky. P??ed p??ekročením potoka pokračuje z kopce dolů do údolí. Pro tebe je to drahocenná doba pro uvoln??ní nohou. Tomu, že to není p??ehnané, porozumíš hned: Očekává t?? 1 km dlouhé stoupání. Drsné, minimáln?? 13 % stoupání od tebe vyžaduje všechno. Celkem jasn??: V sedle to zvládneš skutečn?? jen p??i optimálních podmínkách. Výzva pro každého horského cyklistu. A jsi naho??e? Super! Usilovn?? vydobyté výškové metry ovšem zase hned ztratíš razantním sjezdem do údolí: Když sjíždíš do And??lské hory (Engelsberg), místní části Chrastavy (Kratzau), nechej si proud vzduchu za jízdy šum??t kolem uší. Naproti uvidíš horský h??eben Schafbergu (496 m). Další úsek cesty bude zase malým uvoln??ním pro tvé nohy. Pokud by sis cht??l ud??lat pauzu, podívej se napravo, je tu Bikerpoint.

Délka stezky
34,8 km
Výška min.
245 m
Výška max.
744 m
Délka stoupání
736 m
Délka klesání
724 m
Stupe?? obtížnosti
velmi obtížné
Doba
3 h 15 min
Okruh
ano
Sou??adnice
801
Höhenprofil MTB Tour Frauenberg Langer Berg

Na kilometru 16 opustíš cestu doprava do lesa. Trasa vede nejd??íve paraleln?? se silnicí, lehce stoupá až ke skladu d??eva. Odtud jeď po modré stezce ??? táhne se 4,5 km s p??ibližným 10 % stoupáním vst??íc tvému cíli. Ve výšce asi 625 metrů dojedeš k lavičce, kde můžeš nabrat dech. Lesní paseka umož??uje krásný pohled na Ješt??d (Jeschken). Odtud cesta vede po lesní stezce až k vrcholku Dlouhé hory (Langer Berg, 748 m). Pozor, na území vpravo od stezky nevstupuj: P??írodní rezervace! Pod malým kamenným mužíčkem je ukrytá návšt??vní kniha Dlouhé hory. Malý pohled sm??rem na Chrastavu bude snad ješt?? n??jakou dobu nabízet odm??nu za úsilí, p??estože stromy na pasece jsou stále vyšší. Na další pasece t?? teď lesní stezka povede dolů z kopce. Kousek za pramenem na levé stran?? dojedeš na k??ižovatku Buche der Republik (Buk republiky) sice bez buku, ale s horskou chatou. Dále pokračuje po asfaltové lesní cest??. Pro razantní sjížd??jící zde platí absolutní ostražitost: V této oblasti se nachází mnoho vysoké zv????e. P??es most zdárn?? a bezpečn?? p??ejedeš p??es Europastra??e 442. Krátce nato se znovu pono??íš do lesa. Cesta z kopce dolů t?? bude znovu bavit. Konečn?? se dostaneš na vedlejší silnici, na které jsi túru započal. Podle chuti a nálady teď můžeš jet podle GPS až ke startu ??? nebo můžeš túru zakončit veseleji odbočkou k restauracím u Kristinasee.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden