MTB trasa: Kolem Jezevčího vrchu (Limberg)

Start a cíl trasy jsou v Žitav?? na Mittelweg. Cesta vede do hor p??es císa??ská pole. Pojedeš kolem Zigeunerberg sm??rem na Töpfer, celkem pohodlný výstup se skládá z nov?? zrekonstruovaných lesních cest. Na této cyklistické stezce se pohybuješ stále pod Töpferem s jeho pískovcovým charakterem ??? často zde uvidíš saské horolezce. Nad Lückendorfem ti nabízí krásnou vyhlídku Körtingweg. P??es - za vlhka velmi choulostivý - úsek s ko??eny p??ijedeš ke Kammlochu, nejvyššímu bodu trasy spojující Ojvín - Lückendorf. Zde se st??etávají cesty tam a zp??t. Se špetkou zkušeností s GPS si tu můžeš trasu pozm??nit, protože pozd??ji se tu (u hájovny č. 6) cesty tam a zp??t znovu stýkají. Navrhovaná varianta je lehčí úsek. Tam také najdeš jeden ??? bohužel často vyschlý ??? pramen. Nyní pojedeš kousek po lesní cest?? ve sm??ru na Sokol (Falkenberg, 593 m). Potom jej nechej vlevo a jeď z kopce s velkými p??ekážkami dolů do údolí. Až dojedeš na polní cestu, pohled zp??t otev??e nádherné panorama p??es Hvozd (Hochwald). V He??manicích narazíš na silnici vedoucí vesnicí ??? a také skoro na naši zpáteční cestu, což by p??irozen?? mohlo znamenat zkrácení trasy. Opustíš silnici a cesta t?? povede kolem ruského válečného památníku ke kempu Jablonné v Podješt??dí (???Gabel???). Tunelem pod dálkovou silnicí se dostaneš na místo. Zde si p??ijdou na své p??edevším milovníci kultury: Kostel, zámek, hrad a nám??stí Marktplatz ??? samé krásné motivy na fotografii.

Délka stezky
59 km
Výška min.
277 m
Výška max.
542 m
Délka stoupání
810 m
Délka klesání
865 m
Stupe?? obtížnosti
obtížné
Doba
4 h 45 min
Okruh
ano
Sou??adnice
991

Teď musíš být opatrný, kousek tvé túry vede po dálkové silnici. Cestu ti zk??íží motel ??? tím máš ješt?? jednou možnost zastavit. P??iznáváme, že tento úsek je kvůli dálkové silnici vším, jen ne p??átelským k rodin??. Ale jakmile ji necháš za sebou, zase to bude hezčí. Potom máš možnost jet o 500 metrů dále. Na levé stran?? silnice můžeš využít lesní cestu (zelené značení) a dojedeš k pískovcovému skalnímu útesu. ??eká na tebe horolezecká skála, geologické uzav??eniny a Körnerův pomník s poutavým, do skály vytesaným výhledem. Pokud pojedeš po zelené stezce, pozd??ji dojedeš znovu na tvou trasu. Kousek klidné okresní silnice a následná lesní cesta t?? povedou kolem Zeleného vrchu (Grüneberg, 585 m). Blížíš se k osad?? Trávník (???Glasert???). Všichni pozor: Teď za sebou máš p??es 30 km ??? a na tomto míst?? si nezasloužíš jen p??estávku v této krásné Cross Country tú??e, ale budeš také odm??n??n osam??lou restaurací se sluneční terasou. Cesty podél h??bitovní aleje t?? dovedou k tomu, co dalo téhle trase jméno: P??ed tebou se vyno??í 655 metrů vysoký Jezevčí vrch. Jeho bukový vrch je rezervací pro vzácná zví??ata. Po široké lesní cest?? objedeš horu do poloviny. Na severní stran?? z cesty sjeď a pusť se do napínavého sjezdu z kopce až na okraj lesa. Tady jede vždycky každý jinak po ztrácející se polní nebo luční cest?? ??? ale našt??stí máš p??ece navigaci??? P??íjemnou zábavu!

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike