MTB trasa ??? Dolů k Bikerhöhle

Cht??l by ses podívat do jeskyn??? Super, pak se vydej na cestu. Zejména když se jedná o Bikerhöhle. Cross Country trasa zvláštního druhu. Vyjíždí z Žitavy, tam a zp??t p??es ???Mittelweg???. P??ijedeme do Olbersdorfu a poté po staré obchodní cest?? Leipaer Stra??e zase jednou do české vesnice, p??esn??ji Valy (Schanzendorf), která dnes pat??í ke Krompachu. Kolem zámku a kostela p??ijedeš silnicí vedoucí vesnicí dolů z kopce do Juliovky (Julistal). Fajn v??c, protože silnice jsou používané jen málo. Tady můžeš své kolo prost?? nechat jet. Tak se seznámíš s celou ??adou milých míst - dostaneš se celkem rychle dál. Trasa dále vede p??es Ma??enice (Mergtal). Zde také krátce uvidíš zpáteční cestu. Ma??enice se svými krásnými pivními zahrádkami jsou vždy hodné pauzy ??? pokud ale rad??ji pozd??ji, tak na zpáteční cest??. Když do sebe na tomto míst?? kopneš české pivo p??íliš rychle, pak se p??irozen?? můžeš vydat hned na cestu domů. Ale jsi p??ece sportovec a chceš to v??d??t. Takže jeď dále do Cvikova (česky: Zwickau). Hned za chovným rybníkem začíná super single-trail údolím ???Tal der Einsamkeit??? (??dolí osam??losti), Luziengrundem. Na pískovém povrchu se jede skutečn?? p??íjemn??. A osam??le. Na konci údolí se vyno??ují Jungfernfelsen. Na ty pot??ebují i zkušení horolezci extra dávku odvahy, protože nikdo skutečn?? neví, kdy drolící se skály rozsypou horu na kousky. Radvanec (Rodewitz) necháme za námi. P??es pole kolem jezera dojedeme ke Sloupu (Bürgstein). Místo je známé, nejen kvůli svým mnoha horolezeckým skálám, ale také kvůli Sloupu: Vypadá jako včelí hnízdo s pískovcovými plásty.

Délka stezky
65 km
Výška min.
254 m
Výška max.
545 m
Délka stoupání
1.327 m
Délka klesání
1.034 m
Stupe?? obtížnosti
obtížné
Doba
5 h 43 min
Okruh
ne
Sou??adnice
903
MTB Tour Bikerhöhle

Tvoje Cross Country trasa t?? povede mezi B??idličným vrchem (Schieferberg, 484 m) a Slavíčkem (Slabitschken, 535 m) kolem kaple do Svitavy (Zwitte). Kousek pojedeš po silnici. A je tady, hned za levotočivou zatáčkou je první um??lá jeskyn??. Kdo neprosviští jen tak kolem, může odhalit více t??chto reliktů d??ív??jší výroby skla a t??žby k??emitého pískovce. Nejv??tší je takzvaná ???Bikerhöhle???, místo setkání mnoha cyklistů, s motorem i bez n??j. V ní je restaurace s barem včetn?? sporadického hlasitého ??evu motoru. Kdo má ale rad??ji klid, pono??í se znovu krátce p??ed Orlím vrchem (Adlerberg, 324 m) do lesa. Teď jednoduše podle GPS, neboť se zdá, že polní cesta vede vždy podle denní nálady trochu jinak. Takže do Lindavy (Lindau). Za kaplí a kousek p??ed starým stola??stvím projedeš kolem domu po pravé stran??. Drž se zeleného značení k Totensteinu: Obrovský pískovcový reliéf je součástí známé pov??sti o Jungfernsprungu. Dále p??es Kunratice (Kunnersdorf) pojedeš sm??rem na Ma??enice ??? a znovu dojedeš na zpáteční cestu. Drž se jednoduše žlutého značení ve sm??ru na Limberg (Jezevčí vrch, 665 m) ??? a horu objeď. Po osam??lé silnici dojedeš ke golfovému h??išti Malevil. Pozor, voln?? létající golfové míčky! Po širokém bezpečnostním vyhýbacím manévru cesta vede po asfaltové silnici do kopce ve sm??ru hranice u hájovny č. 6. Kammloch je důležitý cíl etapy. Tady máš za sebou pro dnešek poslední výstup. Lückendorf projeď po silnici. Bez dalších výškových metrů žitavským Stadtwaldem p??ímo do cíle Žitavy. Ups, zapomn??l jsi na české pivo? To ovšem musíš jet ješt?? jednou zpátky. P??íjemnou zábavu!

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike