MTB trasa: Po stopách zdí opevn??ní hranic

Zeď jednou docela jinak ??? jako Cross Country trasa. Start je v Žitav??, p??es Mittelweg kolem Napoleonslinde. První odm??nou ti bude nádherný pohled na Žitavské a Ješt??dské hory. Poté cesta vede do žitavského Stadtwaldu sm??rem na Eichgraben. Krátký kousek cyklistické stezky t?? zavede p??es Hartavu k sousedům. Na Zigeunerwinkel p??ekročíš hranici do ??eské republiky. Po n??kolika serpentinách z kopce nahoru dojedeš do Dolního Sedla, které také hned opustíš sm??rem na Spittelgrund (údolí s odpočívadlem), abys dorazil do Horního Sedla (Pass) po co možná nejrovn??jší cest??. V roce 1933 zde podél více než 1 000 km dlouhé hranice s N??meckem vznikla opev??ovací zeď podle p??edlohy francouzské opev??ovací zdi Maginot. U prvního bunkru - tabule s popisem téma prohlubuje - odboč na silnici hned doleva. Nyní se pohybuješ stále po Horním Sedle. Takže: Oči m??j otev??ené, abys nep??ehlédl dob??e zamaskované bunkry. Kolem Trögelsbergu pojedeš doprava, tak si můžeš ušet??it nesení a hned navštívit super motiv na fotku, ???Elefantensteine???.

Délka stezky
36,7 km
Výška min.
244 m
Výška max.
656 m
Délka stoupání
720 m
Délka klesání
714 m
Stupe?? obtížnosti
mírná
Doba
2 h 53 min
Okruh
ne
Sou??adnice
961
Höhenprofil MTB Tour Grenzbefestigungswall

Zajímavá MTB jízda vede dolů z kopce k rychlostní silnici. Dávej pozor p??i p??ejížd??ní! Asfaltová lesní cesta vede kolem horolezecké skály Raben von Pankratz. Dále vede pohodln?? nahoru až k prameni, kde odbočíš doleva a dosáhneš skoro nejvyššího bodu. Kolem zam??ížované vápencové horské jeskyn?? p??ejedeš 790 metrů vysoký Kalkberg sm??rem na sever. Z 650 metrové výšky pojedeš 5 km dolů z kopce, jehož první část, horské sedlo, vede doleva. Asi za 120 metrů se nacházejí zbytky z??íceniny Roimund ??? ovšem: Výhled už zde bohužel není žádný. Ješt?? kousek po lesní cest??, potom dolů doleva na asfaltovou lesní cestu. Kdo se teď nev??ítí do údolí p??íliš rychle, může zde často uvid??t jeleny nebo muflony. Teď p??ejedeš p??es E442, tentokrát p??es most, a jsi zase hned v lese. Ješt?? poslední kousek dolů z kopce a jsi na spojovací silnici. Jeď ani ne kilometr na západ, poté se za autobusovou zastávkou dej doprava na modrou turistickou stezku. Teď seber odvahu a hurá p??es Lužickou Nisu: I když tomu nev????íš, ten opravdu neobyčejný most je skutečn?? sjízdný! Hned za ním je stoupání po single-trailu podél strmého úpatí. Co teď ješt?? p??ijde, jsou skutečné české vesnice, kterými vedou opravdu rušné silnice sm??rem na Hrádek (Grottau). Konec cyklistické túry je u pizzérie s nádherným pohledem p??es jezero a na horský h??eben, ze kterého jsi práv?? sjel.

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike
RSS-Feed kann nicht abgerufen werden