Lehká MTB trasa do Morgentalu

Místo setkání Žitava, parkovišt?? u zemského ú??adu: Zde startuje MTB trasa, která t?? nejd??íve povede Mittelwegem sm??rem na Stadtwald. Hned za malým zahradním sídlišt??m vede cesta doprava sm??rem na Ojvín/Niederdorf k Armesünderwegu. Kousek p??ed Hänischmühe p??ek??ížíš po Jonsdorferstra??e svou zpáteční cestu. Za Steinbuschem (410 m) t?? dovede polní cesta k Gro??schönauer Stra??e. Jeď po rovné cest?? Strümpfeweg ke Kachelsteinweg. Na tomto míst?? p??ichází první stoupání: Po cest?? Buchbergweg ke Christels Eck (ne, žádná hospoda, ale k??ižovatka cest). Dále cesta vede p??es Angstkorb do Waltersdorfu. Nyní t?? Schneiders Feldweg, láskypln?? udržovaná lesní cesta s charakterem golfového h??išt??, dovede k okraji lesa. P??iznáváme, že se tu nejede úpln?? optimáln??, ale vypadá to tu hezky. Teď by tu ješt?? byla p??íležitost pro zastávku. Nabízí se gril v Neue Sorge, i když tento název (Nová starost) už je možná p??edzv??stím toho, co teď p??ijde: stoupání k hamru! Eisgasse se maskuje jako lesní cesta, ukazuje se spíše ale jako p??íkrá horská rampa. ??íkali jsme p??ece, že tato MTB trasa není lehká. To je jedno, když vyjedeš na h??eben, p??ejedeš do českého revíru. Drž se vlevo a celkem po rovin?? pojedeš kolem Finkenkoppe (P??nkavčí vrch, 792 m). Poté napravo od Bou??ného (Friedrichsberg, 703 m) dojedeš na (bohužel velmi obtížn?? sjízdnou) Schöberstra??e. Než zmizíš doleva do lesa po zelené turistické stezce, setrvej na ní a jeď 500 metrů jižn??. Jsi pro malé dobrodružství? Potom můžeš jet rovn?? podle GPS (a pozd??ji vést kolo), když se zelená turistická stezka stáčí doleva. Pozor: Velký pozor si dávej p??i p??ekračování starého železničního p??ejezdu! Pokud máš s sebou d??ti: zůsta?? rad??ji na zelen?? značené turistické stezce. Potom cesta vede zeleným úsekem trasy do Rousínova (Morgentau), který svému názvu d??lá všechnu čest. Krásn?? ospalý, osam??lý a půvabný. Nechej se p??ekvapit! V teplých dnech je zde restaurace s terasou???

Délka stezk
2,18 km
Výška min.
488 m
Výška max.
567 m
Délka stoupání
5 m
Délka klesání
81 m
Stupe?? obtížnosti
lehká
Okruh
ne
Sou??adnice
25
Höhenprofil MTB Tour Morgental

Polovina této MTB trasy ??? takže se vydej na zpáteční cestu. Lehce stoupající lesní cesta t?? dovede ke z??ícenin?? hradu Milstein, ze kterého krom?? n??kolika zdí není už nic jiného vid??t. Je tu také jeskyn??, Mundloch, která je na východní stran?? ??? takže oči doko??án. P??ijedeš na cestu k hamru, která t?? povede kolem Hamru na Jeze??e (Hammerstausee) (a to po stoupání k hamru!). Kousek p??ed Jezerem vede žlut?? značená turistická stezka k ledové jeskyni, která je pokrytá ledem p??edevším v lét??. Z důvodů ochrany p??írody je zajišt??na m??íží. Kolem pustnoucího rekreačního st??ediska p??ijedeš do Juliovky (Juliustal). Po??ád podél Krompašského potoku se stočíš do Krompachu, poslední české vesnice na trase. Využij p??íležitost a na rozlučku si dej chlazené české točené pivo. Poslední stoupání t?? dovede k hraničnímu p??echodu Jonsdorf. Odtud p??ijedeš p??es místní komunikaci do Olbersdorfu a zp??t do Žitavy. Vítej zpátky!

 
 
Weitere Touren anschauen
No comments
Add comment
*
*

*
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast


  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike