2. Saský den p??ší turistiky

 

Vedené p??ší túry

 

Místem setkání a výchozím bodem p??ších túr je vždy nám??stí Festplatz v Gro??schönau. Na cestách se nacházejí centrální stravovny resp. hostince. Stravování na vlastní náklady. Na Trase 4, 8 a 10 se p??edpokládá kyvadlová doprava resp. jedna jízda úzkokolejkou. Jízda na vlastní náklady.

Trasa 1
Po stopách historie podstávkového domu???
a waltersdorfské zvláštnosti, mnoha pískovcových zárubní od roku 1725 do roku 1908. P??ší stezka vede jedinečnou zástavbou dob??e zachovalých podstávkových domů s mnoha výraznými pískovcovými zárubn??mi z domácího pískovce. Vedoucí p??ší túry, Christine Goldberg-Holz, nabízí zvláštní p??íležitost ??? nahlédnutí do jejího podstávkového domu. Zde na turistu čeká sestup do velkého 3 dílného klenbového sklepa se sudy. Po poledním občerstvení v ???Sonnebergbaude??? pokračuje stezka dále ke kamenolomům na Sonnebergu k budov?? ???Niederkretscham???, kde na turistu čeká architektonická zvláštnost.

Start: 8:30
Délka trasy: cca 11 km

  

Trasa 2
PPanoramatická stezka průsmykem
Sv??dci d??ív??jších století kolem Waltersdorfského průsmyku P??ší stezka vede p??es luční a lesní cesty s nádhernými výhledy na rekreační místo Waltersdorf, na jihovýchodní Horní Lužici a českou část poho??í, Lužické hory. Vedoucí p??ší túry, Klaus Stich, podá informace a prozradí zajímavé podrobnosti o d??jinách Lužických hor. P??ší stezku korunuje vystoupání na vrchol Luže, nejvyšší hory N??mecka na východ od Labe.

Start: 8:00
Délka trasy: cca 16 km

 

Trasa 3
D??tská p??ší stezka: Na ??ízkový hon s Trixim
Kdo ho ješt?? nezná? Tlustý mrož Trixi ze stejnojmenného zábavního parku vás zve na divoký ??ízkový hon z nám??stí Festplatz až na Lagerfeuerplatz v Trixi-Parku. Tam už čeká docela rozrušený Trixi, abyste mu mohli p??i chutném občerstvení u ohn?? vypráv??t o vašich dobrodružstvích na tú??e. Když se s Trixim rozloučíte a p??ijdete znovu na Festplatz v Gro??schönau, čeká tu na vás spousta her a zábavy - a možná tu znovu uvidíte i Trixiho???

Start: 10:00 (až do cca 14:00)
Délka trasy: cca. 5 km

 

Trasa 4
Po Hornolužické horské stezce
Hornolužická horská stezka je 118 km dlouhá p??ší trasa, která vede Hornolužickou vrchovinou a P??írodním parkem Žitavské hory. Cesta splývá s východním úsekem dálkové p??ší stezky E3 z Žitavy do Wernigerode. Vedoucí p??ší stezky Johannes Johne vede turisty po úseku horské stezky jako ???Hexentreppe???, Jeptiška (Nonnenfelsen) a Scharfenstein s impozantním výhledem a pohledem na krajinu k vrcholku Hvozdu (Hochwald).

Zpáteční jízda z Ojvína do Hainu horským expresem: 14:35 (p??íjezd 15:00) nebo 16:05 (p??íjezd 16:30) do Trixi-Parku Gro??schönau (na vlastní náklady)

Start: 8:00
Délka trasy: cca 17 km

 

Trasa 5
Sport a wellness ??? srdce, co chceš víc!Nordic Walking ??? túra po hospůdkách
Trasa nabízí krásné pohledy na waltersdorfskou část P??írodního parku Žitavské hory a na stavební styl podstávkového domu. Na cest?? účastníky čeká hospodská vodní terapie pro aktivní posílení obranyschopnosti t??la. Dále má turista možnost fitness drinku na stinném míst?? v Quirle-Häusl.

Start: 10:00
Délka trasy: cca 12 km

 

Trasa 6
Gro??schönau ve stylu divokého západu
Karnevalová túra s GFC ???
džíny, nasazený kovbojský klobouk a nahoru na horu. Na Hutberg! Neboť tam je pevnost gro??schönauského karnevalového klubu (GFC), který s vámi podnikne výlet zvláštního druhu: Karneval na ja??e! S humoristickými vložkami ze sezónního programu divokého západu a mnohými p??ekvapeními???

Start: 9:30 a 13:30
Délka trasy: cca 6 km

 

Trasa 7
Textilní vesnice Gro??schönau
???zažijte d??jiny průmyslové kultury na vlastní kůži ???Gro??schönau je obec s 343 let starou a jedinečnou textilní minulostí. Tkalcovství damašku a froté zde má své počátky v N??mecku. Pojďte s námi po stopách vzorka??ů, továrníků a tkalců a zjist??te, jak Gro??schönau získala svou dnešní tvá??.

Start: 9:00 Uhr a 13:30 Uhr
Délka trasy: cca 6 km

 

Trasa 8
Do hor s párou
Nutnost pro každého p??šky cestujícího železničního romantika??? Žitavská úzkokolejka už 120 let vtahuje mnohé návšt??vníky z blízkého i dalekého okolí do své moci. Užijte si toulání P??írodním parkem až k muzejnímu nádraží v Bertsdorfu, kde si můžete ješt?? užít fluidum nádraží úzkokolejky. Jízda po dráze vás dovede do Jonsdorfu, lázní v Žitavských horách s nezam??nitelnou skalní krajinou. Zpáteční cesta vede p??es Strümpfeweg, jejíž značka vede až k cíli.

Start: 7:30
Délka trasy: cca 17 km

 

Trasa 9
Pendle??i na tú??e po vrcholcích
???výškový let po H??ebenové cest?? (Kammweg)
Tato p??ší stezka vede z Gro??schönau k Tkalcovskému vrchu, který je se 711 metry t??etí nejvyšší horou P??írodního parku Žitavské hory. H??ebenová cesta, která bezprost??edn?? splývá s n??mecko-českou hranicí a vede kolem dvou Lužických studen na české a n??mecké stran??, vás náročnou cestou dovede k vrcholku Luže. Turista je odm??n??n širokým pohledem do horské krajiny severních ??ech a Hornolužických hor až do Saského Švýcarska.

P??ší túra také v českém jazyce!!!

Start: 8:00
Délka trasy: 15 km

 

Trasa 10
Impozantní skalní túra
??? s p??ším p??eshraničním výletem p??es horskou bažinu Kyvadlová doprava vás doveze z nám??stí Festplatz v Gro??schönau do lázní Jonsdorf. Trasa vede p??es Sokol (Falkenstein), markantní skálu pro horolezce, do české vesničky Dolní Sv??tlé (Nieder-Lichtenwalde) k renaturované horské bažin?? Luže, která ukazuje jedinečnou krajinu p??edevším na ja??e. Po Hohlsteinweg, p??es Jeptišku (Nonnenfelsen) - kdysi pískovcový útes - dojdete zpátky do Gro??schönau.

P??eprava z nám??stí Festplatz v Gro??schönau do Jonsdorfu horským expresem: 8:45 (na vlastní náklady)

Start: 8:30
Délka trasy: 12 km

 

Trasa 11
Z Trojhranu (Dreiecker) na Tanneberg
Tato trasa je náročná s dlouhým výstupem na Tanneberg. Trasa z v??tší části vede ??eskou republikou. Cesta vede p??es gro??schönauskou místní část Herrenwalde do Dolního Podluží sm??rem na Tanneberg. Z vyhlídkové v??že Tannebergu se nabízí impozantní výhled p??es Lužické hory. Možnost pro odpočinek se nachází v Georgenthal, tradičním hornickém a poutním míst??.

Start: 7:30
Délka trasy: cca 25 km

 

Trasa 12
Rodinný p??ší výlet: S Querxeny k náčelníkovi loupežníků Karáskovi
Byli malými mužíčky, kte??í nejrad??ji jedli chleba bez kmínu a med a za tímto účelem navšt??vovali domy lidí ??? Querxové ze sv??ta lužických pov??stí. Ale kdo je vlastn?? náčelník loupežníků Karásek? To zjistíte na napínavé tú??e ke Karáskov?? jeskyni???

Start: 9:00 a 11:00
Délka trasy: cca 10 km

 

Trasa 13
Naboso (Barfu??tour)
Ukážeme, co v??zí v nohách!
Jako lidé jsme zrozeni k tomu chodit naboso. Kdo šel n??kdy zám??rn?? bos, ví, jak se cítí t??lo bez bot. Znovu pociťte hmatový smysl vašich chodidel. Půjde se po cestách s rozmanitým povrchem: tráva, písek nebo hlína, jakož i po p??írodních lesních a polních cestách.

Start: 9:30 a 11:30
Délka trasy: cca 6 km

 

Trasa 14
Do lomu na mlýnské kameny!
Krajina lomů na mlýnské kameny je geologicky jedinečnou v Evrop??. Kolem roku 1560 objevil jonsdorfský rychtá?? zvláštní upot??ebitelnost jonsdorfského pískovce pro mlýnské kameny. Pískovec byl pro zhotování mlýnských kamenů lámán p??es 350 let. Byl zasílán až do Ruska a Anglie. Pojďte s námi na živou cestu časem!

P??ší túra také v českém jazyce!!!

Start: 7:30
Délka trasy: 21 km

 

Trasy bez průvodce 1-5
30. Gro??schönauská jarní p??ší túra
Gro??schönauská jarní p??ší túra se již léta t??ší velké oblíbenosti. Tradiční p??ší túra je od roku 1980 organizována TSV Gro??schönau e.V. Odd??lení pro p??ší turistiku a obcí Gro??schönau/Turistické informace. Původn?? byla zamýšlena pro p??átele p??ší turistiky z tehdejšího svazu obcí Gro??schönau, ale p??ibývá stále více nadšenců z Žitavských hor a, díky podpo??e saského Wander- und Bergsportverband e.V., nyní i z celého Saska.

P??ší turista na vlastní p??st a na rozmanitých cestách poznává krásy našich hor a podhů??í.

Značené trasy mají délku 14, 20, 24, 32 a 38 km. Vedou do p??edhů??í Žitavských hor, částečn?? po Hornolužické horské stezce, p??es Velký kámen, idylické místo Hainewalde na Mandav?? a p??es Breiteberg. Každý p??ší turista si může svou trasu a svůj cíl výletu utvo??it podle vlastních p??edstav.

Na trase jsou k dispozici stravovny (na vlastní náklady)

No comments
Add comment
*
*

*
 
 
Aktueller Podcast - Ausgabe 6
2much4you 2010
2much4you 2010 - Outdoor Land-Podcast
  • 24 harte Stunden auf dem Mountainbike
  • 5 km lange Runde am Hang des Hochwaldes
  • gespickt mit Single-Trails
  • kräftezehrenden Anstiegen
  • rasanten Abfahrten
  • eine echte Herausforderung für Fahrer und Bike
 
Gipfelstürmen inklusive
01.11.2010
01.11.2011
Die Sonnebergbaude in Waltersdorf gehört zu den schönsten Gebirgsbauden in der Oberlausitz. Vor allem für Wanderer; ob mit der Familie, als Gruppe, Paar oder Alleinreisender: Alle Gäste erhalten ein individuelles Angebot für einen unvergessliches Urlaubserlebnis im Naturpark Zittauer Gebirge.
6-Tages-Angebot:
269,00 ???
01.11.2011
01.11.2011
Urlaub im Töpferpark Der Töpferpark - Apart Hotel Garni: abseits vom Verkehr und mit einem unverbauten Blick auf herrliches Grün und die Berge, befindet sich am Fu??e des Zittauer Gebirges die Ferienanlage. Die modernen und sehr komfortablen Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind ein idealer Ausgangspunkt, um im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien auf Erkundungstour zu gehen.
3-Tages-Angebot für 2 Personen
149,00 ???